make your own website

Overzicht verschillende diensten

Voor een 100-tal vaste klanten leveren wij al sinds een 25 jaar diverse veiligheidsdiensten. Dit doen wij vanuit ons kantoor in Uitgeest. U kunt hieronder meer lezen over onze diensten of vrijblijvend contact opnemen op 0251-320302.

VCA en ISO certificering

snel en effectief

Onze adviseurs helpen u om VCA of ISO gecertificeerd te raken zonder teveel tijd of kosten kwijt te zijn.

Risico inventarisatie

voorkom problemen 

Wij maken in een korte tijd een stappenplan waarin precies staat hoe u de gevaren minimaliseert.

Veiligheidstoezicht

een paar extra ogen

Ons doel is om projecten op het gebied van veiligheid van start tot finish op hoog veiligheidsniveau te begeleiden met als doel “NUL”- ongevallen.

Leefluchtbemonstering

meten is weten

Onze gasmeetdeskundigen zijn zeer ervaren en vakkundig en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

CE-markering

doelgericht

Nadat de risico's tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht, moet men over documentatie beschikken waaruit blijkt dat het product veilig is en aan welke norm het voldoet.

Cursussen en Keuringen

alles op 1 adres

Wekelijks verzorgt Van Wees Opleidingen cursussen door heel nederland. Zoals BHV, VCA, Heftruck, Hoogwerker en meer. Daarnaast verzorgen wij vanuit Megakeur diverse keuringen.

Toelichting Diensten

Adviesbureau maakt deel uit van de Van Wees Groep. Hieronder valt ook Van Wees Opleidingen en Megakeur.  Het voordeel is dat klanten alles onder 1 dak kunnen onderbrengen en dezelfde adviseurs hebben.

VCA en ISO Certificering

VCA en ISO certificering

VCA Veiligheid

Het uitgangspunt van de nieuwe Arbowet is steeds veiliger werken. In de VGM Checklist Aannemers zijn veiligheidsbepalingen opgenomen waar een bedrijf aan moet voldoen om de veiligheid beheersbaar te maken (en te houden).


Zo'n 70% van wat er in de VCA wordt omschreven is reeds verplicht volgens de Arbowet. Grote opdrachtgevers willen erop kunnen vertrouwen dat er op hun lokatie veilig wordt gewerkt. Bedrijven die aantoonbaar veilig werken genieten de voorkeur. VCA is soms een commerciële reden om te kunnen (blijven) werken voor grote ondernemingen als: Schiphol, NS, Tata Steel, Rijkswaterstaat, Esso, Shell, NAM, DSM, AKZO Nobel, die VCA certificering van personeel eist.


Veiligheidsbeheersysteem

Een veiligheidsbeheerssysteem wordt natuurlijk in de eerste plaats opgezet voor de eigen veiligheid en die van het personeel. Het risico van ongevallen wordt hierdoor verminderd.


De VGM Checklist Aannemers bestaat uit een reeks vragen die positief moeten worden beantwoord, met bewijsvoering. Enkele punten uit de checklist zijn:


- Uitdragen van een veiligheidsbeleid.

- Het keuren van materieel en middelen.

- Veiligheidsopleidingen.

- Implementatie van voorstellen uit de RI & E.

- Overlegstructuren (toolboxmeetings).

- Ongevallenregistratie.


De VCA is ontstaan in de petrochemische industrie, in samenwerking met "De Stichting Europoort / Botlek Belangen". Het systeem is inmiddels enkele malen in een hernieuwde versie verschenen en uitgewaaierd over heel Nederland en zelfs daarbuiten.


Certificering 

Adviesbureau Van Wees zet een veiligheidsbeheerssysteem op in een praktisch stappenplan. Er wordt gestart met een nulmeting en dan een voorlichtingsmiddag. Eerst worden alle noodzakelijke formulieren op een praktische manier ingevoerd. In een vroeg stadium worden veiligheidscursussen georganiseerd en de actiepunten uit de RI & E geïmplementeerd. Wanneer na een proefaudit alle vragen uit de VCA positief worden beantwoord, zal de certificering volgen.


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.


ISO

Wij bieden volledige ondersteuning aan bedrijven in Noord-Holland voor het voldoen aan diverse ISO normen


ISO-certificering is voor veel bedrijven in het MKB een bewijs dat zij de kwaliteit van het geleverde werk beheersbaar kunnen uitvoeren. Zowel druk van klanten als interne eisen aan product, dienst en proces hebben er voor gezorgd dat steeds meer bedrijven het ISO-certificaat behalen. 


Ook voor andere normen zoals de internationale norm ISO-14001:2015 bieden wij ondersteuning. Deze norm heeft als doel om organisaties van een raamwerk te voorzien ter bescherming van het milieu. Het bereiken van evenwicht tussen milieu en economie wordt inmiddels als essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering gezien in de Nederlandse maatschappij.

Risico inventarisatie

Verdere toelichting op Risico inventarisatie

Risico inventarisatie 

Elk bedrijf is in het kader van de Arbo-wet verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Hierbij worden alle kleine en grote risico's binnen het bedrijf geïnventariseerd. Dit varieert van beeldschermwerk tot het werken op grote hoogte.


Na de inventarisatie wordt er bepaald welke werkzaamheden of welke situaties er een knelpunt vormen of aandacht vereisen. Alles wordt in een rapportage vastgelegd.


De rapportage wordt voorgelegd aan een kerndeskundige, zoals een HVK-er. Deze toetst de geïnventariseerde risico's.


Aan de hand van de geïnventariseerde en geëvalueerde risico's wordt een Plan van aanpak opgesteld. In dit Plan van aanpak wordt beschreven hoe en op welke termijn de gevonden knelpunten zullen worden opgelost middels een prioriteitenlijst.


Een jaar na de toetsing van de uitgevoerde RI&E moet een arbojaarverslag worden opgesteld. Hierin worden de knelpunten vermeld die zijn opgelost en de wijze hoe dit tot stand is gekomen.


Aanpak

Tevens wordt het Plan van aanpak elk jaar geactualiseerd. Deze inventarisatie heeft tot doel de arbeidsomstandigheden te beheersen en te verbeteren. In dit Arbojaarplan wordt beschreven hoe en op welke termijn de gevonden knelpunten zullen worden opgelost, volgens een prioriteitenlijst. Een jaar na het uitvoeren van de RI&E wordt er een Arbojaarverslag opgesteld. Hierin worden de knelpunten vermeld die zijn opgelost en de wijze hoe dit tot stand is gekomen.


- Aan de hand van een checklist en een rondgang wordt informatie verzameld.

- Met behulp van een werknemersvragenlijst wordt informatie verkregen over de werkbeleving van de werknemers.

- De informatie wordt verwerkt in een verslag.

- Op basis van de gevonden knelpunten wordt in overleg met het bedrijf een Plan van aanpak opgesteld.

- Na elk jaar een arbo-aktieverslag en een nieuw arbo-aktieplan.


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.

Veiligheidstoezicht

Verdere toelichting op Veiligheidstoezicht 

Veiligheidstoezicht

Adviesbureau Van Wees is ruim 20 jaar gespecialiseerd in het houden van veiligheidstoezicht bij grote bouwprojecten en stilstanden. Veelal in Noord en Zuid-Holland, maar ook daarbuiten in Belgie en Duitsland. Wij werken op contractbasis voor grote projecten van meerdere jaren (bijv. Tata Steel IJmuiden) en ook op oproepbasis voor kleinere projecten van bijv. 1 dag. Dit doen wij voor het MKB en ook grotere ondernemingen zoals Dura Vermeer, Cargill, GWOC en Staalwerk. 


Wij zijn in staat een gespecialiseerd team op de been te brengen, waarin iedereen een eigen (veiligheids)taak heeft. Ons doel is om projecten op het gebied van veiligheid van start tot finish op hoog veiligheidsniveau te begeleiden met als doel “NUL”- ongevallen.


Vóór aanvang van een project adviseren wij op het gebied van:


- Opstellen of controleren van VGM-plannen

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Werkvergunningen

- Hijswerkzaamheden

- Bedrijfshygiënische voorzieningen

- Orde en netheid

- Gevaarlijke situaties, incidenten en bedrijfsongevallen

- Optreden bij calamiteiten

- Het geven van preventief advies

- Afvoer en opslag van chemische stoffen


Tijdens het project houden wij toezicht op de bovengenoemde gebieden en ondernemen actie indien nodig. Middels dagelijks overleg en veiligheidsobservatie rondes houden wij contact met alle betrokken en de op het project aanwezige verantwoordelijken. 


Wij zijn flexibel en snel inzetbaar. Vaak kunnen we dezelfde week of tot de dag van te voren nog de juiste toezichthouder leveren. 


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.

Leefluchtbemonstering

Verdere toelichting op Leefluchtbemonstering

Leefluchtbemonstering

Jaarlijks worden er mensen onwel die een besloten ruimte betreden. Dit gebeurt o.a. in tanken, op schepen, in de industrie, in kelders en putten, bij gegaste zeecontainers en installaties. De personen die onwel worden, hebben uiteenlopende klachten; dit gaat gepaard met tranende ogen, last van de keel, jeukende huid, maar ook benauwdheid. Het gebeurt soms dat personen blijvend invalide raken of zelfs overlijden.


Tevens kan er brand of een explosie ontstaan door werkzaamheden in een installatie of ruimte waar een brandbaar gasmengsel aanwezig is.


Onze gasmeetdeskundigen zijn actief in de industrie: Elke besloten ruimte waar koudwerk, heetwerk of een inspectie moet worden uitgevoerd, dient te worden gecontroleerd op schadelijke gassen en dampen.


Onze gasmeetdeskundigen zijn zeer ervaren en vakkundig en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.


Wij kunnen diverse besloten ruimtes meten zoals: pijpleidingen, ondergrondse of bovengrondse tanken, silo's, torens en installaties.


Deze gasmetingen worden uiterst zorgvuldig uitgevoerd door onze gasmeetdeskundige waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Uw onderaannemers en uw eigen medewerkers kunnen na de gasmeting de ruimten zonder gevaar betreden, als wij deze veilig hebben verklaard.


Wanneer u continu meting wil laten doen kunt u bij ons terecht. Onze mangatwachten, luikwachten en brandwachten zijn opgeleid om gasmetingen te verrichten.


Direct na de meting zullen onze gasmeetdeskundigen een rapportage met bevindingen afgeven. Zij kunnen eventueel een werkvergunning aftekenen voor vrijgave van de ruimte of het object.


Wij gebruiken hoogwaardige draagbare apparatuur die periodiek wordt gekalibreerd. 


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.

CE-markering

Verdere toelichting op CE-markering

CE-markering

Alle machines die binnen de Europese Unie worden verhandeld moeten voldoen aan de basisveiligheidseisen.

De fabrikant of leverancier is verantwoordelijk voor gebreken van zijn machine. Schadeclaims door een productiefout of mankement moeten worden voorkomen.


Voor verschillende productgroepen zijn in Europees verband richtlijnen opgesteld. Hierin is aangegeven in welke eisen een product moet voldoen.


Met het aanbrengen van een CE-Markering verklaart de fabrikant de verantwoording te nemen voor de veiligheid van het product. Om als fabrikant tot een veilig ontwerp te komen, moet er niet over één nacht ijs worden gegaan.


Nadat de risico's tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht, moet men over documentatie beschikken waaruit blijkt dat het product veilig is en aan welke norm het voldoet. Voor de juiste werking van een product of machine dient de gebruiker een gebruikershandleiding te hebben.


Adviesbureau Van Wees kan aan de hand van een risico-model de risico's van een machine inventariseren.


Documentatie

Voor de installatie dient er een installatiehandleiding aanwezig te zijn. Voor een beschrijving van het product of machine moet de fabrikant documentatie bijvoegen. Alle documentatie waarin is vastgelegd hoe men tot het product of machien is gekomen, alsmede proeven en resultaten van tests van prototypen, worden gebundeld in een zogenaamd technisch constructiedossier.


Adviesbureau Van Wees kan u helpen bij het opzetten van de verschillende documenten.


- Richtlijn Medische hulpmiddelen

- Richtlijn Arbeidsmiddelen

- EMC-richtlijn

- Richtlijn Speeltoestellen

- Laagspanningsrichtlijn

- Machinerichtlijn


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.

Cursussen en keuringen

Verdere toelichting op cursussen en keuringen

Wij keuren en certificeren al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 normen. Wanneer uw machines volgens deze norm gecertificeerd zijn, wordt er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit.

Uw goedgekeurde machines worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, tevens krijgt u een certificaat op papier met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.


Keuringen en inspecties kunnen in onze werkplaats uitgevoerd worden, maar het is ook mogelijk om de machines en / of draagbaarklimmaterialen op uw werkplek te laten keuren / inspecteren. De aangeleverde machines moeten voorzien zijn/worden van een uniek en goed leesbaar identificatienummer, welke op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd.


Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Met het keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn, dit bespaart u een hoop issues met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen.


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.