free html website builder

Overzicht verschillende diensten

Voor een 100-tal vaste klanten leveren wij al sinds een 25 jaar diverse veiligheidsdiensten. Dit doen wij vanuit ons kantoor in Uitgeest. U kunt hieronder meer lezen over onze diensten of vrijblijvend contact opnemen op 0251-320302.

VCA en ISO certificering

snel en effectief

Onze adviseurs helpen u om VCA of ISO gecertificeerd te raken zonder teveel tijd of kosten kwijt te zijn.


Risico inventarisatie

voorkom problemen 

Wij maken in een korte tijd een stappenplan waarin precies staat hoe u de gevaren minimaliseert.Veiligheidstoezicht

een paar extra ogen

Ons doel is om projecten op het gebied van veiligheid van start tot finish op hoog veiligheidsniveau te begeleiden met als doel “NUL”- ongevallen.

Leefluchtbemonstering

meten is weten

Onze gasmeetdeskundigen zijn zeer ervaren en vakkundig en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.CE-markering

doelgericht

Nadat de risico's tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht, moet men over documentatie beschikken waaruit blijkt dat het product veilig is en aan welke norm het voldoet.

Cursussen en Keuringen

alles op 1 adres

Wekelijks verzorgt Van Wees Opleidingen cursussen door heel nederland. Zoals BHV, VCA, Heftruck, Hoogwerker en meer. Daarnaast verzorgen wij vanuit Megakeur diverse keuringen.

Toelichting Diensten

Adviesbureau maakt deel uit van de Van Wees Groep. Hieronder valt ook Van Wees Opleidingen en Megakeur.  Het voordeel is dat klanten alles onder 1 dak kunnen onderbrengen en dezelfde adviseurs hebben.

VCA en ISO Certificering

VCA en ISO certificering

VCA Veiligheid

Het uitgangspunt van de nieuwe Arbowet is steeds veiliger werken. In de VGM Checklist Aannemers zijn veiligheidsbepalingen opgenomen waar een bedrijf aan moet voldoen om de veiligheid beheersbaar te maken (en te houden).


Zo'n 70% van wat er in de VCA wordt omschreven is reeds verplicht volgens de Arbowet. Grote opdrachtgevers willen erop kunnen vertrouwen dat er op hun lokatie veilig wordt gewerkt. Bedrijven die aantoonbaar veilig werken genieten de voorkeur. VCA is soms een commerciële reden om te kunnen (blijven) werken voor grote ondernemingen als: Schiphol, NS, Tata Steel, Rijkswaterstaat, Esso, Shell, NAM, DSM, AKZO Nobel, die VCA certificering van personeel eist.


Veiligheidsbeheersysteem

Een veiligheidsbeheerssysteem wordt natuurlijk in de eerste plaats opgezet voor de eigen veiligheid en die van het personeel. Het risico van ongevallen wordt hierdoor verminderd.


De VGM Checklist Aannemers bestaat uit een reeks vragen die positief moeten worden beantwoord, met bewijsvoering. Enkele punten uit de checklist zijn:


- Uitdragen van een veiligheidsbeleid.

- Het keuren van materieel en middelen.

- Veiligheidsopleidingen.

- Implementatie van voorstellen uit de RI & E.

- Overlegstructuren (toolboxmeetings).

- Ongevallenregistratie.


De VCA is ontstaan in de petrochemische industrie, in samenwerking met "De Stichting Europoort / Botlek Belangen". Het systeem is inmiddels enkele malen in een hernieuwde versie verschenen en uitgewaaierd over heel Nederland en zelfs daarbuiten.


Certificering 

Adviesbureau Van Wees zet een veiligheidsbeheerssysteem op in een praktisch stappenplan. Er wordt gestart met een nulmeting en dan een voorlichtingsmiddag. Eerst worden alle noodzakelijke formulieren op een praktische manier ingevoerd. In een vroeg stadium worden veiligheidscursussen georganiseerd en de actiepunten uit de RI & E geïmplementeerd. Wanneer na een proefaudit alle vragen uit de VCA positief worden beantwoord, zal de certificering volgen.


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.

Risico inventarisatie

Verdere toelichting op Risico inventarisatie

Risico inventarisatie 

Elk bedrijf is in het kader van de Arbo-wet verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Hierbij worden alle kleine en grote risico's binnen het bedrijf geïnventariseerd. Dit varieert van beeldschermwerk tot het werken op grote hoogte.


Na de inventarisatie wordt er bepaald welke werkzaamheden of welke situaties er een knelpunt vormen of aandacht vereisen. Alles wordt in een rapportage vastgelegd.


De rapportage wordt voorgelegd aan een kerndeskundige, zoals een HVK-er. Deze toetst de geïnventariseerde risico's.


Aan de hand van de geïnventariseerde en geëvalueerde risico's wordt een Plan van aanpak opgesteld. In dit Plan van aanpak wordt beschreven hoe en op welke termijn de gevonden knelpunten zullen worden opgelost middels een prioriteitenlijst.


Een jaar na de toetsing van de uitgevoerde RI&E moet een arbojaarverslag worden opgesteld. Hierin worden de knelpunten vermeld die zijn opgelost en de wijze hoe dit tot stand is gekomen.


Aanpak

Tevens wordt het Plan van aanpak elk jaar geactualiseerd. Deze inventarisatie heeft tot doel de arbeidsomstandigheden te beheersen en te verbeteren. In dit Arbojaarplan wordt beschreven hoe en op welke termijn de gevonden knelpunten zullen worden opgelost, volgens een prioriteitenlijst. Een jaar na het uitvoeren van de RI&E wordt er een Arbojaarverslag opgesteld. Hierin worden de knelpunten vermeld die zijn opgelost en de wijze hoe dit tot stand is gekomen.


- Aan de hand van een checklist en een rondgang wordt informatie verzameld.

- Met behulp van een werknemersvragenlijst wordt informatie verkregen over de werkbeleving van de werknemers.

- De informatie wordt verwerkt in een verslag.

- Op basis van de gevonden knelpunten wordt in overleg met het bedrijf een Plan van aanpak opgesteld.

- Na elk jaar een arbo-aktieverslag en een nieuw arbo-aktieplan.


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.

Veiligheidstoezicht

Verdere toelichting op Veiligheidstoezicht 

Veiligheidstoezicht

Adviesbureau Van Wees is ruim 20 jaar gespecialiseerd in het houden van veiligheidstoezicht bij grote bouwprojecten en stilstanden. Veelal in Noord en Zuid-Holland, maar ook daarbuiten in Belgie en Duitsland. Wij werken op contractbasis voor grote projecten van meerdere jaren (bijv. Tata Steel IJmuiden) en ook op oproepbasis voor kleinere projecten van bijv. 1 dag. Dit doen wij voor het MKB en ook grotere ondernemingen zoals Dura Vermeer, Cargill, GWOC en Staalwerk. 


Wij zijn in staat een gespecialiseerd team op de been te brengen, waarin iedereen een eigen (veiligheids)taak heeft. Ons doel is om projecten op het gebied van veiligheid van start tot finish op hoog veiligheidsniveau te begeleiden met als doel “NUL”- ongevallen.


Vóór aanvang van een project adviseren wij op het gebied van:


- Opstellen of controleren van VGM-plannen

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Werkvergunningen

- Hijswerkzaamheden

- Bedrijfshygiënische voorzieningen

- Orde en netheid

- Gevaarlijke situaties, incidenten en bedrijfsongevallen

- Optreden bij calamiteiten

- Het geven van preventief advies

- Afvoer en opslag van chemische stoffen


Tijdens het project houden wij toezicht op de bovengenoemde gebieden en ondernemen actie indien nodig. Middels dagelijks overleg en veiligheidsobservatie rondes houden wij contact met alle betrokken en de op het project aanwezige verantwoordelijken. 


Wij zijn flexibel en snel inzetbaar. Vaak kunnen we dezelfde week of tot de dag van te voren nog de juiste toezichthouder leveren. 


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.

Leefluchtbemonstering

Verdere toelichting op Leefluchtbemonstering

Leefluchtbemonstering

Jaarlijks worden er mensen onwel die een besloten ruimte betreden. Dit gebeurt o.a. in tanken, op schepen, in de industrie, in kelders en putten, bij gegaste zeecontainers en installaties. De personen die onwel worden, hebben uiteenlopende klachten; dit gaat gepaard met tranende ogen, last van de keel, jeukende huid, maar ook benauwdheid. Het gebeurt soms dat personen blijvend invalide raken of zelfs overlijden.


Tevens kan er brand of een explosie ontstaan door werkzaamheden in een installatie of ruimte waar een brandbaar gasmengsel aanwezig is.


Onze gasmeetdeskundigen zijn actief in de industrie: Elke besloten ruimte waar koudwerk, heetwerk of een inspectie moet worden uitgevoerd, dient te worden gecontroleerd op schadelijke gassen en dampen.


Onze gasmeetdeskundigen zijn zeer ervaren en vakkundig en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.


Wij kunnen diverse besloten ruimtes meten zoals: pijpleidingen, ondergrondse of bovengrondse tanken, silo's, torens en installaties.


Deze gasmetingen worden uiterst zorgvuldig uitgevoerd door onze gasmeetdeskundige waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Uw onderaannemers en uw eigen medewerkers kunnen na de gasmeting de ruimten zonder gevaar betreden, als wij deze veilig hebben verklaard.


Wanneer u continu meting wil laten doen kunt u bij ons terecht. Onze mangatwachten, luikwachten en brandwachten zijn opgeleid om gasmetingen te verrichten.


Direct na de meting zullen onze gasmeetdeskundigen een rapportage met bevindingen afgeven. Zij kunnen eventueel een werkvergunning aftekenen voor vrijgave van de ruimte of het object.


Wij gebruiken hoogwaardige draagbare apparatuur die periodiek wordt gekalibreerd. 


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.

CE-markering

Verdere toelichting op CE-markering

CE-markering

Alle machines die binnen de Europese Unie worden verhandeld moeten voldoen aan de basisveiligheidseisen.

De fabrikant of leverancier is verantwoordelijk voor gebreken van zijn machine. Schadeclaims door een productiefout of mankement moeten worden voorkomen.


Voor verschillende productgroepen zijn in Europees verband richtlijnen opgesteld. Hierin is aangegeven in welke eisen een product moet voldoen.


Met het aanbrengen van een CE-Markering verklaart de fabrikant de verantwoording te nemen voor de veiligheid van het product. Om als fabrikant tot een veilig ontwerp te komen, moet er niet over één nacht ijs worden gegaan.


Nadat de risico's tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht, moet men over documentatie beschikken waaruit blijkt dat het product veilig is en aan welke norm het voldoet. Voor de juiste werking van een product of machine dient de gebruiker een gebruikershandleiding te hebben.


Adviesbureau Van Wees kan aan de hand van een risico-model de risico's van een machine inventariseren.


Documentatie

Voor de installatie dient er een installatiehandleiding aanwezig te zijn. Voor een beschrijving van het product of machine moet de fabrikant documentatie bijvoegen. Alle documentatie waarin is vastgelegd hoe men tot het product of machien is gekomen, alsmede proeven en resultaten van tests van prototypen, worden gebundeld in een zogenaamd technisch constructiedossier.


Adviesbureau Van Wees kan u helpen bij het opzetten van de verschillende documenten.


- Richtlijn Medische hulpmiddelen

- Richtlijn Arbeidsmiddelen

- EMC-richtlijn

- Richtlijn Speeltoestellen

- Laagspanningsrichtlijn

- Machinerichtlijn


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.

Cursussen en keuringen

Verdere toelichting op cursussen en keuringen

Wij keuren en certificeren al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 normen. Wanneer uw machines volgens deze norm gecertificeerd zijn, wordt er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit.

Uw goedgekeurde machines worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, tevens krijgt u een certificaat op papier met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.


Keuringen en inspecties kunnen in onze werkplaats uitgevoerd worden, maar het is ook mogelijk om de machines en / of draagbaarklimmaterialen op uw werkplek te laten keuren / inspecteren. De aangeleverde machines moeten voorzien zijn/worden van een uniek en goed leesbaar identificatienummer, welke op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd.


Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Met het keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn, dit bespaart u een hoop issues met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen.


Wenst u meer informatie? Laat uw vraag achter dan nemen wij contact met u op. Ook kunt u ons bellen op 0251-320 302.

Referenties

Adviesbureau Van Wees werkt voor bedrijven door heel Nederland maar met name in Noord en Zuid-Holland. Hieronder ziet u een aantal klanten waarvoor wij mogen werken.

Nieuws

Belangrijk nieuws delen wij in de nieuwsbrief met onze klanten en soms ook in dit rubriek,

Overgangsregeling VCA 2017/6.0

Verdere toelichting op de overgangsregeling van de VCA certificering

Op 02 april 2018 wordt versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1. De volgende overgangsregeling is van kracht:


• Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.

• Tot drie maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de (hercertificatie-)audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.

• Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

• Voor buitenlandcertificaten1 geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0. De certificatie-instelling informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze overgangstermijn en maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden omgezet. Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.


1 Dit zijn certificaten verleend aan buitenlandse bedrijven (uit andere landen dan Nederland en België) en aan Nederlandse en Belgische bedrijven met vestigingen in het buitenland.


 Bron: SSVV

Na 15-9-2018 is het ISO-9001:2008 niet meer geldig

Lees onderstaand het 8 stappenplan en de kosten.

Start nu met omzetten!

Bent u al op de hoogte? Na 15 september 2018 is het ISO-9001:2008 certificaat niet meer geldig! Lees onderstaand het 8 stappenplan en de kosten.


Wij bieden al 25 jaar ondersteuning aan bedrijven in Noord-Holland voor het voldoen aan diverse ISO normen. Uniek hierin is dat wij vooraf een vaste prijs met u afspreken. U komt niet voor verassingen te staan en komt moeiteloos door de volgende ISO-9001:2015 audit heen! Gegarandeerd!


8 stappen plan

Wij volgen met u een stappenplan dat bestaat uit 8 stappen. In volgorde van belangrijkheid:

- Aanleveren stakeholders analyse met eenvoudig in te vullen Excel-bestand;

- Verstrekken van een model voor het opzetten van een SWOT-analyse in Excel;

- Schematisch overzicht, waarin de risico’s en acties uit de voorgaande analyses worden opgenomen.

- Aangeven van wijzigingen die moeten worden opgenomen in de directiebeoordeling;

- Aanpassingen van de procedure corrigerende en preventieve maatregelen;

- Opzetten van procedure van interne en externe communicatie, waarin opgenomen de overlegvormen, communicatie met personeel, - nieuwsbrief en website;

- Opnieuw opzetten van de inventarisatie en evaluatie van KPI’s;

- Opzetten document van proces van afwijkingen en corrigerende maatregelen.


Vast tarief

Als aanbieding kunt u voor een zeer scherpe, vaste prijs uw ISO updaten. Dit totaalpakket is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en bedraagt:

- tot 20 personen € 950,=

- tot 40 personen € 1.250,=

- tot 70 personen € 1,750,=

- boven 70 personen € 2.200,=


Voorwaarden:

- Wij dienen te kunnen beschikken over de digitale versie van het handboek en de procedures;

- Er is voor ons bureau één aanspreekpunt binnen het bedrijf. Hij of zij dient de verantwoording te nemen voor de implementatie en koppelt de acties en knelpunten met ons terug;

- facturatie vindt plaats in 2 termijnen. De eerste bij opdracht en de tweede na stap 8;

- Een deel van de correspondentie vindt plaats via e-mail;

- Bij ons bezoek (2 of 3 maal) dient er beschikking te zijn over een ruimte met een tafel waar gewerkt kan worden. Onze contactpersoon is daarbij als aanspreekpunt beschikbaar;

- Reiskosten zijn inclusief, binnen een straal van 25 km om Uitgeest. Daarbuiten kost een km 25 cent;

- Na de externe audit verwachten wij over een kopie van de rapportage te kunnen beschikken, om eventuele onvolkomenheden bij te kunnen sturen.

- Optioneel kan, wanneer het bedrijf niet de tijd of kennis in huis heeft om zelf alle bovenstaande zaken te implementeren, Adviesbureau van Wees een extra dag ondersteuning bieden.

- Deze extra optie kost € 75,= per uur. Hierbij gelden ook de bovenstaande voorwaarden.


Bent u geïnteresseerd in het laten omzetten van uw kwaliteitssysteem naar de nieuwste versie of wilt u meer informatie, reageer dan via het contactformulier!


Wanneer alles duidelijk is en u wilt over twee maanden uw organisatie ingericht hebben volgens de nieuwe ISO-9001:2015, geef aan hoeveel werknemers u heeft en wij plannen binnen twee weken de eerste afspraak in.


Voor een vrijblijvende offerte, vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via:

- ons telefoonnummer 0251-320 302

- en info@adviesbureauvanwees.nl  

VCA* en ISO 9001 gecertificeerd

Verdere toelichting op Nieuws

Van Wees Groep is gecertificeerd.

Naast de ISO 9001 certificering heeft Adviesbureau Van Wees ook het certificaat behaald voor het VGM-beheersysteem VCA*.


De Van Wees Groep waar Adviesbureau Van Wees onderdeel van uitmaakt is gecertificeerd voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties, risicoanalyses, keuren van arbeidsmiddelen, het houden van veiligheidstoezicht en het geven van trainingen voor het veilig gebruik van arbeidsmiddelen op projectlocaties.

OVER

Adviesbureau Van Wees is een onderdeel van de Van Wees Groep. Samen met Van Wees Opleidingen, Megakeur en Opus Engineering biedt de groep een breed palet van veiligheidsdiensten aan.

Bedrijfsprofiel

Verdere toelichting op de Van Wees Groep

Wat is het werkveld van de organisatie

De focus van het merendeel van de Veiligheidscursussen, kwaliteits- , veiligheid- en milieucertificeringen ligt op bedrijven die werkzaam zijn in de algemene bouw en industriële dienstverlening. De positie in de markt van de organisatie is dat de Van Wees Groep een regionale aanbieder is met een grote aanwezigheid in Noord en Zuid-Holland.


Welke diensten en producten worden er geleverd

De Van Wees Groep levert diverse diensten op gebied van de Arbo-kwaliteit/veiligheid. Met name; veiligheidsopleidingen, advies voor ISO, VCA, Milieu en MVO certificeringen, CE-markeringen, keuringen van arbeidsmiddelen, veiligheidstoezicht tijdens risicovolle werkzaamheden, leeflucht bemonstering, veiligheidstoolboxen en -cursussen.

Dit gebeurt vanuit; Van Wees Opleidingen, Adviesbureau Van Wees, Opus Engineering en Megakeur BV.


Hoeveel klanten heeft de organisatie

Het afgelopen jaar leverde de Van Wees Groep jaarlijks aan ongeveer 150 bedrijven haar diensten. 


Hoeveel werknemers heeft de organisatie

De organisatie bestaat uit 10 werknemers. Daarnaast is er nog een aantal werknemers die op oproepbasis werkzaamheden verrichten voor de organisatie.


Wat is de visie en missie van de organisatie

De missie van de organisatie is om de bedrijven werkzaam in de bouw en industrie bewust te maken van de risico’s en hoe veilig te handelen. Door het continu te innoveren en verbeteren van de producten en diensten op een wijze van flexibiliteit en vakkennis, die optimaal aansluiten bij de verwachtingen van de opdrachtgever. Als missie heeft de Van Wees Groep een belangrijke rol te vervullen voor bedrijven in de bouw en de industriële sector voor een kwalitatieve en veilige werkomgeving.


Wat is de strategie van de organisatie

Door onze positie verder te verstevigen en ons te onderscheiden als specialist op een aantal gebieden, willen wij op de lange termijn relevant blijven. Dit bijvoorbeeld doordat wij momenteel als enige aanbieder SOG erkende cursussen kunnen leveren in Noord-Holland.

Wij hebben een uniek aanbod voor moeilijk lerende kandidaten die hun VCA diploma moeten behalen. Ook is de strategie om een 1-stop-shop te zijn. Onze klanten kunnen met alle zaken op gebied van de Arbo-veiligheid bij de Van Wees Groep terecht.

Veel gehoord is dat de Van Wees Groep erg flexibel is, dit is ook iets wat wij vooral in stand moeten houden.


Projecten

Meer info volgt.

Binnenkort meer

Verdere toelichting op diverse projectwerkzaamheden.

Contact

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Compliment, klacht of idee?

Laat het ons weten. Contactgegevens zijn niet verplicht. Bedankt voor uw feedback.